Anasayfa İletişimENTR
Header Resmi
HAKKIMIZDA
Misyon Vizyon

Misyonumuz; Toplumlaryn sosyo-ekonomik ve kültürel kalkynmasyna katkyda bulunacak yapyly çevrenin tasarymy, in?asy ve planlanmasy sürecinde ilkeli ve sorumlu davranan, etik, estetik ve manevi duyarlyly?a sahip, özgüvenli, dürüst profesyonel mimar, tasarymcy ve kent plancylary yeti?tirmektir. Bu i?gücünün do?al ve yapyly çevrenin kültürel, sosyal ve fiziksel ba?lamynyn de?erini bilen; çevrenin korunmasy, sürdürülebilir büyüme ve de?i?imin sa?lanmasy için kültürel kalyplara uygun de?erler ve formlaryn düzenlenmesini önemseyen; mevcut kuramsal bilgi, beceri ve tasarym yöntembilimi ile uygulama paradigmalaryny birle?tiren; analiz, sentez ve üretimden olu?an tasarym sürecinde di?er disiplinlerden gelen bilginin entegrasyonunu vurgulayan; geçmi?, bugün ve gelecek arasyndaki ili?kiyi anlayan zamansyz ve güncel tasarymlaryn pe?inde bireyler olarak topluma kazandyrylmasy ilke edinilmi?tir.

Vizyonumuz; Evrensel ve kültürel de?erler ile modern bilim ve sanat anlayy?yny gözeterek, özgür dü?ünce ve sanatsal yaratycylyktan beslenen tasarym ve planlama bilgisinin üretimine dayanan, yüksek kalitede bir mesleki e?itimin verilmesidir. Bu vizyon ?u hedefleri kar?ylamaktadyr:

· Ylham verici, etkili ve entelektüel bir e?itim ve çaly?ma ortamy yaratmak.

· Lisans e?itimi sonrasy, ara?tyrma-tabanly Yüksek Lisans programlary ile mesleki disiplini ileriye götürmek.

· Ulusal ve uluslararasy tanynyrlyly?y arttyrmak için ara?tyrma faaliyetleri, profesyonel ve akademik faaliyetlerde bulunmak; sergi ve yayynlar yapmak.

· Üniversitenin di?er birimleri, yerel ve uluslararasy düzeydeki di?er e?itim kurumlary ve meslek odalary ve yerel yönetimler ile i?birli?i içerisinde, disiplinlerarasy e?itim ve ara?tyrma programlaryna katkyda bulunmak.

· Yapyly çevrenin geli?tirilmesinde toplum, yerel yönetimler, belediyeler, özel sektör ve mesleki kurulu?lar ile birlikte çaly?arak kamuya hizmet etmek.


Danışma Hattı