Anasayfa İletişimENTR
Header Resmi
BÖLÜM / Anabilim Dalları
Bölge Planlama Anabilim Dalı

Bölge Planlama, bölgesel eşitsizliklerin ortadan kaldırılması amacıyla ortaya konmuş bilimsel ve akademik bir çalışma alanıdır. Ancak, dünyanın sosyo - ekonomik yapısındaki hızlı değişimler bazında mekansal organizasyon ve mekan ile ilgili yeni kavramlar üzerinden yeni tartışmalara sebep olmuştur. Günümüzde, bölge planlamanın çalışma alanında yer alan kentsel, kırsal, büyükşehir, büyükşehir bölgesi ve bölge olarak belirtilen mekansal tanımlamalar ve kavramlar sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Planlama açısından da 1950'li yıllardan beri terimler ve anlamlar açısından değişiklikler yaşanmıştır.

Bölgesel planlama, geçmişteki tanımıyla farklı bir içeriğe sahip olmakla beraber, farklı uzmanlık alanlarından oluşan ekonomik, sosyal ve çevresel konularını içeren kapsamlı bir çerçeve sağlamaktadır. Bölge Planlama ve programa bağlı dersler yoluyla oluşturulan planlama amaçları, yerel / bölgesel yapının oluşumunun yanında çevresel kalite ve sosyal ve ekonomik koşullar açısından gelişim sürecine öncülük edebilecek şartların sağlanmasını hedeflemektedir. Bu hedefler, yaşanabilir ve sürdürülebilir çevre, yerel ölçekte kalkınma potansiyelini geliştiren şartlar ve canlı bir ekonomik yapı ile tamamlanabilir.

Yerel / bölgesel ölçekte gelişim hedeflerine ulaşmak için plancılara ihtiyaç duyulmaktadır. Plancıların, daha önceki işlevlerine ek olarak, yeni düzenleme ve yönetişim sistemine bağlı olarak farklı rollere sahip olmaları gerekli olmaktadır. Araştırma süreçlerindeki çıkarımların ve kararların yerelden bölgeye aktarılması, plancıların arabulucu ve müzakereci teknisyen rolü ile sağlanabilecektir. Plancıların temel görevi, tüm gelişim şartlarını dünya ölçeğindeki gelişimler yardımıyla teknik seviyede kurgularken, aynı anda da yerel dinamik ve istekleri (öncelikleri) mekansal karar aşamalarına yansıtabilme yetisine sahip olabilmeleridir.

Danışma Hattı