Anasayfa İletişimENTR
Header Resmi
ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA
BÖLÜM BİLGİSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Profili

 

Şehir ve Bölge Planlama Bilim alanı, gerek sosyal bilimler gerekse doğa bilimleri alanındaki farklı disiplinlerde üretilen bilgileri de kullanan disiplinler-arası bir bilim alanıdır. Kent ve kentleşmeyle ilgili sorunların çözü için tasarlanan şehir planlarının hazırlanması konusunda tek yetkili meslek alanı olan Şehir ve Bölge Planlama bilim alanında, öğrencilerin birer plan olarak yetiştirilebilmesi, hem kuramsal dersler hem de uygulamalı proje dersleriyle bir bütünlük arz eder nitelikte tasarlanştır. Özellikle uygulamalı proje derslerinde öğrencilere, projeleri üzerinden doğrudan nlendirme yapılmakta ve uygulamaya dair öğrencilerimizin özellikle kuramsal derslerde almış oldukları bilgilerin uygulamayla arandaki ilişki kurulmaktadır. Bununla birlikte planlamanın disiplinler-arası mahiyeti, planlamada uzmanlık alanı çeşitliliğinin artmasına neden olmaktadır. Lisans eğitimi esnanda Şehir planlama, bölge planlama, bölgesel kalkınma, kırsal alan planlaması, kent tarihi, kentsel koruma, ık ve yeşil alan planlaması, bilgisayar destekli tasarım ve kentsel tasarım gibi çeşitlenen uzmanlık alanlarına gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

 

Ayrıca Ülkemizde kentleşme, özellikle 2000li lların ortalarından itibaren yeni bir sürece girmiştir. 20. zyılın ikinci yarındaki ağırlıkla niceliksel terimlerle ıklanmaya çalışılan kentleşme deneyimleri, içinde bulundumuz süreçte daha çok niteliksel terimlerle açıklanmaya başlanmıştır. Kentleşme reçlerinin ve deneyimlerinin, kentleşmeyle doğrudan ilişkili biçimde tezar eden kalkınma süreç ve deneyimlerinin değişiyor olması bölümüzün hem araştırma konusunda hem eğitim konusunda doğrudan ilgi alanı içine girmektedir. Bu açılardan Şehir ve Bölge Planlama Bölü olarak öncelikli hedeflerimiz şu şekilde tanımlanmaktadır:

 

·    Ülkemizin içinde bulundu bu yeni kentleşme recini ve bununla ilgili değişkenleri daha ayrıntılı ve derinlemesine analiz edebilmek;

·    Bu süreçte ortaya çıkan kentleşmeyle ilgili sorunların çözümü için ülkemiz planlama literatürüne bölümümüzce yapılan araştırmaya bağ bilimsel bilgi katkısını artırmak;

·    Uluslararası zeyde kentleşme deneyimlerini inceleyerek ülkemizdeki kentleşme deneyimleriyle olan benzerliklerini ve farklılıklarını analiz edebilmek ve buna bağ olarak uluslararası literatüre doğrudan katkı yapabilmek;

·    Ülkemizdeki kentleşme deneyimlerinin analizlerinden kavramsal çerçeveler oluşturarak planlama pratiğine uluslarara zeyde kuramsal katyapabilmek;

·    Öğrencilerimizi bu yeni kentleşme sürecinin gerektirdiği bilgi donanımına sahip birer plancı olarak yetiştirebilmek;


 

 

·    Lisans ve lisans zeyde bölümümüzü yukarıda belirtilen hedefler ından daha üretken, rekabetçi ve araştırmacı bir bölüm haline getirebilmek.

 

 

 

 

Öğrenci Kabul Koşulla

 

Öğrencilerin bölümümüze kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Matematik Fen alanından alınacak puan başarı sıralamasına     bağ olarak ÖSYM     tarafından Bölümüze yerleştirilmiş olmak. Yaban uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

 

Yandal programları (1) Üniversitede yandal programları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara               göre                   yürütülür.                     Çift       anadal            programları       (1)                       Erciyes Üniversitesindeki eşdeğer diploma programları aranda uygulanacak çift anadal programları; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürülür. Birim içi geçişler (1) Üniversitedeki değer diploma programları arandaki kurum içi yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

 

Önceki öğrenmeler, Bölümüz İntibak Komisyonu tarafından yapılan önceki öğrenme eğitim öğretim planı ders içerikleriyle Bölümümüz eğitim öğretim planında yer alan ders içeriklerinin denklik karşılaştırması incelemesine bağ olarak tanınmaktadır.

 

 

 

Üst Derece Programlara Geçiş

 

Şehir ve Bölge Planlama lisans eğitimini başarıyla tamamlayan bölümümüz ve diğer planlama okulları mezunları için, Bölümümüz bünyesindeki lisans eğitim, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans programı olarak aktiftir ve eğitim vermektedir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

 

Ölçme ve değerlendirme, T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sınav Uygulama Usul ve Esaslarını belirleyen yönergeye göre yapılır. Ara sınavları, mazeret sınavları, dönem sonu sınavları, bütünleme ve Senato


 

 

tarafından belirlenen diğer sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) Sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı, yazılı - sözlü, yazılı - uygulamalı, yazılı - sözlü - uygulamalı, eski z sınavı, açık/kapalı jüri değerlendirmesi, proje, ödev ve sunum teslimi olarak veya bu yöntemlerin kombinasyonu şeklinde yapılabilir. Bir ders için her dönemde en az bir ara sınav yapılır. Sınavların yapılış şekilleri sayıları, tarihleri ve sınav yeri, Bölüm Başkanlığının teklifi ve Dekanlığın onayı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. b) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi hâlinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Başka bir öğrencinin yerine sınava giren öğrenci hakkında ilgili yönetmelik gereği disiplin işlemi yapılır. c) Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günler i de sınav yapılabilir. ç) Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili Yönetim Kurulu onayı ile mazeret sınavı hakkı tanınabilir. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınmaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde Bölüm Başkanlığına başvurmaları gerekir. Özel Değerlendirmeli ve proje derslerinde, eğer varsa, ara sınavda teslim e dilmesi gereken değerlendirmeye esas dokümanlar, öğrenci tarafından yapılan başvuru esnasında Bölüm Başkanlığına teslim edilir. Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz ve öğrenci bir ders için her dönem en fazla bir defa mazeret sına v hakkını kullanabilir. Mazeret sınavları, ilgili dönem inde, Bölüm Başkanlığının teklifi, Yönetim kurulu kararı ile belirlenen tarihte yapılır. d) Derse kayıt yaptıran ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime ve ilan edilen tarihlere uygun olarak dönem içi ve dönem sonu sınavlarına girerler. e) Aza ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her dönemde başarı oldukları derslere yeniden kaydolarak sınavlarına girebilirler. Bu durumda en son alınan not geçerli sayılır. f) Özel değerlendirmeli ve proje derslerinde, başarı seviyesinin belirlenmesi jüri değerlendirmesi ile yapılabilir. Öğrenciler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, saat ve yerde sınav veya jüri için hazır bulunmalıdırlar. Öğrencinin bir dersin dönem sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için, aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir: a) Teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların en az %70’ine katılmış olmak, b) Proje, atölye, nıf dışında yapılan uygulamalar ve benzeri dönem içi çalışmalarının en az % 80’ine katılmış olmak, c) Yönetim kurulu tarafından belirlenen ders değerlendirme kriterlerine uymak koşuluyla, o derse ilişkin uygulama, proje, atölye, staj, ödev v e benzeri dönem içi çalışmalarının ve yapılan eğitim -öğretimin özelliklerinin gerektirdiği ilgili birim tarafından uygun görülen


 

 

diğer çalışmaları verilen reler içinde ve başarı olarak yapmış olmak,

 

 

 

 

Mezuniyet Koşulla

 

Mezuniyet derecesi; derslerin kredi değerleri ile bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayıların çarpımlarının cebirsel toplamının toplam krediye bölünmesiyle belirlenir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı oldu programın bütün derslerini başarması, 240 AKTS kredi miktarına ulaşmış olma ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir. Ayrıca toplam 45 günlük iki stajın başarılması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstihdam Olanakları

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölü mezunları ilgili bakanlıklar, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, valilikler ve belediyeler gibi kamu kuruluşlarında karar verme, araştırma, planlama, onama ve uygulama reçlerinde çeşitli konumlarında rev almaktadırlar. Serbest çalışan şehir plancıları, Serbest Şehircilik Bürolarında, her ölçekte belde ve belediyeler ile bakanlıklara bağlı idareler tarafından ihaleye çıkarılan plan proje hizmetlerinin yapım ve uygulama reçlerinde yüklenici, proje yöneticisi, proje koordinatörü, danışman vb. görevlerde bulunabilirler. Bunun yanı sıra özel sektörde, mimarlık, müteahhitlik, haritacılık büroları ile altyapı, ulaştırma konuları ile ilgilenen özel şirketlerde şehir plancıla çalışabilmektedirler. Ayrıca, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların kentsel projeleri kapsamında ve Avrupa Birliğinin Avrupa Kentsel Şartı ile ilişkili projelerinde şehir plancıla için çalışma olanakları bulunmaktadır. Bu olanaklarla birlikte bölümüz mezunları, yüksek düzeyde bilimsel ve araştırmacı kabiliyetlerle mezun olmaları neticesinde üniversitelerin ve ilgili araştırma enstitüleri nyesinde bilim insanı olarak da iş bulabilmektedir.

 

Danışma Hattı