Anasayfa İletişimENTR
Header Resmi
KADRO
Akademik Kadro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Profili

 

Şehir ve Bölge Planlama Bilim alanı, gerek sosyal bilimler gerekse doğa bilimleri alanındaki farklı disiplinlerde üretilen bilgileri de kullanan disiplinler-arası bir bilim alanıdır. Kent ve kentleşmeyle ilgili sorunların çözü için tasarlanan şehir planlarının hazırlanması konusunda tek yetkili meslek alanı olan Şehir ve Bölge Planlama bilim alanında, öğrencilerin birer plan olarak yetiştirilebilmesi, hem kuramsal dersler hem de uygulamalı proje dersleriyle bir bütünlük arz eder nitelikte tasarlanştır. Özellikle uygulamalı proje derslerinde öğrencilere, projeleri üzerinden doğrudan nlendirme yapılmakta ve uygulamaya dair öğrencilerimizin özellikle kuramsal derslerde almış oldukları bilgilerin uygulamayla arandaki ilişki kurulmaktadır. Bununla birlikte planlamanın disiplinler-arası mahiyeti, planlamada uzmanlık alanı çeşitliliğinin artmasına neden olmaktadır. Lisans eğitimi esnanda Şehir planlama, bölge planlama, bölgesel kalkınma, kırsal alan planlaması, kent tarihi, kentsel koruma, ık ve yeşil alan planlaması, bilgisayar destekli tasarım ve kentsel tasarım gibi çeşitlenen uzmanlık alanlarına gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

 

Ayrıca Ülkemizde kentleşme, özellikle 2000li lların ortalarından itibaren yeni bir sürece girmiştir. 20. zyılın ikinci yarındaki ağırlıkla niceliksel terimlerle ıklanmaya çalışılan kentleşme deneyimleri, içinde bulundumuz süreçte daha çok niteliksel terimlerle açıklanmaya başlanmıştır. Kentleşme reçlerinin ve deneyimlerinin, kentleşmeyle doğrudan ilişkili biçimde tezar eden kalkınma süreç ve deneyimlerinin değişiyor olması bölümüzün hem araştırma konusunda hem eğitim konusunda doğrudan ilgi alanı içine girmektedir. Bu açılardan Şehir ve Bölge Planlama Bölü olarak öncelikli hedeflerimiz şu şekilde tanımlanmaktadır:

 

·    Ülkemizin içinde bulundu bu yeni kentleşme recini ve bununla ilgili değişkenleri daha ayrıntılı ve derinlemesine analiz edebilmek;

·    Bu süreçte ortaya çıkan kentleşmeyle ilgili sorunların çözümü için ülkemiz planlama literatürüne bölümümüzce yapılan araştırmaya bağ bilimsel bilgi katkısını artırmak;

·    Uluslararası zeyde kentleşme deneyimlerini inceleyerek ülkemizdeki kentleşme deneyimleriyle olan benzerliklerini ve farklılıklarını analiz edebilmek ve buna bağ olarak uluslararası literatüre doğrudan katkı yapabilmek;

·    Ülkemizdeki kentleşme deneyimlerinin analizlerinden kavramsal çerçeveler oluşturarak planlama pratiğine uluslarara zeyde kuramsal katyapabilmek;

·    Öğrencilerimizi bu yeni kentleşme sürecinin gerektirdiği bilgi donanımına sahip birer plancı olarak yetiştirebilmek;


 

 

·    Lisans ve lisans zeyde bölümümüzü yukarıda belirtilen hedefler ından daha üretken, rekabetçi ve araştırmacı bir bölüm haline getirebilmek.

 

 

 

 

Öğrenci Kabul Koşulla

 

Öğrencilerin bölümümüze kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Matematik Fen alanından alınacak puan başarı sıralamasına     bağ olarak ÖSYM     tarafından Bölümüze yerleştirilmiş olmak. Yaban uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

 

Yandal programları (1) Üniversitede yandal programları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara               göre                   yürütülür.                     Çift       anadal            programları       (1)                       Erciyes Üniversitesindeki eşdeğer diploma programları aranda uygulanacak çift anadal programları; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürülür. Birim içi geçişler (1) Üniversitedeki değer diploma programları arandaki kurum içi yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

 

Önceki öğrenmeler, Bölümüz İntibak Komisyonu tarafından yapılan önceki öğrenme eğitim öğretim planı ders içerikleriyle Bölümümüz eğitim öğretim planında yer alan ders içeriklerinin denklik karşılaştırması incelemesine bağ olarak tanınmaktadır.

 

 

 

Üst Derece Programlara Geçiş

 

Şehir ve Bölge Planlama lisans eğitimini başarıyla tamamlayan bölümümüz ve diğer planlama okulları mezunları için, Bölümümüz bünyesindeki lisans eğitim, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans programı olarak aktiftir ve eğitim vermektedir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

 

Ölçme ve değerlendirme, T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sınav Uygulama Usul ve Esaslarını belirleyen yönergeye göre yapılır. Ara sınavları, mazeret sınavları, dönem sonu sınavları, bütünleme ve Senato


 

 

tarafından belirlenen diğer sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) Sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı, yazılı - sözlü, yazılı - uygulamalı, yazılı - sözlü - uygulamalı, eski z sınavı, açık/kapalı jüri değerlendirmesi, proje, ödev ve sunum teslimi olarak veya bu yöntemlerin kombinasyonu şeklinde yapılabilir. Bir ders için her dönemde en az bir ara sınav yapılır. Sınavların yapılış şekilleri sayıları, tarihleri ve sınav yeri, Bölüm Başkanlığının teklifi ve Dekanlığın onayı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. b) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi hâlinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Başka bir öğrencinin yerine sınava giren öğrenci hakkında ilgili yönetmelik gereği disiplin işlemi yapılır. c) Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günler i de sınav yapılabilir. ç) Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili Yönetim Kurulu onayı ile mazeret sınavı hakkı tanınabilir. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınmaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde Bölüm Başkanlığına başvurmaları gerekir. Özel Değerlendirmeli ve proje derslerinde, eğer varsa, ara sınavda teslim e dilmesi gereken değerlendirmeye esas dokümanlar, öğrenci tarafından yapılan başvuru esnasında Bölüm Başkanlığına teslim edilir. Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz ve öğrenci bir ders için her dönem en fazla bir defa mazeret sına v hakkını kullanabilir. Mazeret sınavları, ilgili dönem inde, Bölüm Başkanlığının teklifi, Yönetim kurulu kararı ile belirlenen tarihte yapılır. d) Derse kayıt yaptıran ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime ve ilan edilen tarihlere uygun olarak dönem içi ve dönem sonu sınavlarına girerler. e) Aza ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her dönemde başarı oldukları derslere yeniden kaydolarak sınavlarına girebilirler. Bu durumda en son alınan not geçerli sayılır. f) Özel değerlendirmeli ve proje derslerinde, başarı seviyesinin belirlenmesi jüri değerlendirmesi ile yapılabilir. Öğrenciler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, saat ve yerde sınav veya jüri için hazır bulunmalıdırlar. Öğrencinin bir dersin dönem sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için, aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir: a) Teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların en az %70’ine katılmış olmak, b) Proje, atölye, nıf dışında yapılan uygulamalar ve benzeri dönem içi çalışmalarının en az % 80’ine katılmış olmak, c) Yönetim kurulu tarafından belirlenen ders değerlendirme kriterlerine uymak koşuluyla, o derse ilişkin uygulama, proje, atölye, staj, ödev v e benzeri dönem içi çalışmalarının ve yapılan eğitim -öğretimin özelliklerinin gerektirdiği ilgili birim tarafından uygun görülen


 

 

diğer çalışmaları verilen reler içinde ve başarı olarak yapmış olmak,

 

 

 

 

Mezuniyet Koşulla

 

Mezuniyet derecesi; derslerin kredi değerleri ile bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayıların çarpımlarının cebirsel toplamının toplam krediye bölünmesiyle belirlenir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı oldu programın bütün derslerini başarması, 240 AKTS kredi miktarına ulaşmış olma ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir. Ayrıca toplam 45 günlük iki stajın başarılması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstihdam Olanakları

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölü mezunları ilgili bakanlıklar, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, valilikler ve belediyeler gibi kamu kuruluşlarında karar verme, araştırma, planlama, onama ve uygulama reçlerinde çeşitli konumlarında rev almaktadırlar. Serbest çalışan şehir plancıları, Serbest Şehircilik Bürolarında, her ölçekte belde ve belediyeler ile bakanlıklara bağlı idareler tarafından ihaleye çıkarılan plan proje hizmetlerinin yapım ve uygulama reçlerinde yüklenici, proje yöneticisi, proje koordinatörü, danışman vb. görevlerde bulunabilirler. Bunun yanı sıra özel sektörde, mimarlık, müteahhitlik, haritacılık büroları ile altyapı, ulaştırma konuları ile ilgilenen özel şirketlerde şehir plancıla çalışabilmektedirler. Ayrıca, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların kentsel projeleri kapsamında ve Avrupa Birliğinin Avrupa Kentsel Şartı ile ilişkili projelerinde şehir plancıla için çalışma olanakları bulunmaktadır. Bu olanaklarla birlikte bölümüz mezunları, yüksek düzeyde bilimsel ve araştırmacı kabiliyetlerle mezun olmaları neticesinde üniversitelerin ve ilgili araştırma enstitüleri nyesinde bilim insanı olarak da iş bulabilmektedir.

 

Organizasyon Şeması

ADAY ÖĞRENCİLER İÇİN PROGRAM BİLGİLERİ

 

 

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASI

 

·         Mimarlık Bölümünde zorunlu ya da isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır. Ancak isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması vardır, fakat Yabancı Diller Yüksekokulunda isteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrenciler için her akademik yılın başında Yüksekokul fiziksel şartları ve öğretim kadrosu imkânları göz önüne alınarak Yüksekokul Yönetim Kurulunca bir kontenjan belirlenir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına her bir bölümden hangi sayıda öğrenci alınacağı söz konusu bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerin sayısının toplam kontenjana oranlanmasıyla tespit edilir. http://ydyo.erciyes.edu.tr/tr/icerik/15/yonetmelik.

 

STAJ UYGULAMASI

 

·         Mimarlık Bölümünde zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır. Öğrenciler büro ve şantiye stajı yapmak durumundadır. Bu programda 20 gün ofis stajı (staj 1), 25 gün şantiye stajı (staj 2) olmak üzere toplam 45 gün zorunlu staj bulunmaktadır. Staj uygulaması ve eğitim modeli için bkz. https://mimarlik.erciyes.edu.tr/images/ustmenu/20150508105402_0.pdf. Şehir ve Bölge Planlama bölümünde her öğrenci dört yıllık eğitimi içinde kamu ve özel sektör kuruluşlarında toplam 45 işgünü zorunlu yaz stajı yapmak zorundadır. Staj yerleri ülkemiz içinde herhangi bir kentte öğrenci tarafından belirlendiği gibi ERASMUS kapsamında yurt dışı staj olanağı da vardır. https://mimarlik.erciyes.edu.tr/images/ustmenu/20150504161416_0.pdf

 

SARF MALZEME, ARAÇ / GEREÇ

 

·         Mimarlık Bölümü kapsamındaki ders uygulamalarında ilgili dersin içeriği ile doğrudan ilişkili öğrenciler eğitim sırasında almakla yükümlü oldukları teorik ve/veya uygulamalı dersler için gerekli sarf malzemeyi karşılarken, programın gerçekleştiği atölyelerde öğrenciler için uygun koşullar sağlanmıştır. Mesleğin gerektirdiği zorunlu kıyafet ve donanım bulunmamaktadır. Şantiye stajlarında öğrencilerin İSG kuralları çerçevesinde bireysel tedbirleri alması önerilmektedir. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü kapsamındaki ders uygulamalarında; öğrencilerin teknik resim için gereken çizim (T cetveli, gönye, rapido vb. mürekkepli ve kurşun kalem vb.) ve boya malzemelerini okula başlarken edinmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra atölye niteliğindeki proje derslerinin haftalık ve dönem sonu teslimi için çıktı, çizim malzemesi, maket malzemesi gibi ihtiyaçları bulunmakta ve çizim programı için kullanılacak (mümkünse dizüstü) bilgisayar edinmeleri gerekmektedir.

 

KATKI PAYI

 

·         “Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama” bölümleri bünyesinde yer alan örgün öğretim programında eğitim-öğretim hizmeti karşılığı (katkı payı) bulunmamaktadır. Ancak normal öğrenim süresini aşan öğrenciler için katkı payı alınmaktadır. Bu katkı paylarının güncel durumu için bkz. https://ogrisl.erciyes.edu.tr/katki-paylari/Ogrenci-Isleri-Daire-Baskanligi/6

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ

 

·         Mimarlık bölümü program içeriği kapsamında aşağıda yer alan maddeler ile ilgili bilgiler için bkz https://dbp.erciyes.edu.tr> Lisans > Mimarlık Fakültesi > Mimarlık

o    Program Profili için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx

o    Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx

o    Kabul ve Kayıt Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P6.aspx

o    Yeterlilik Koşulları ve Kuralları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P11.aspx

o    Program Yeterlilikleri için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P2.aspx

o    Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P8.aspx

o    Mezuniyet Koşulları için https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P7.aspx

o    Üst Derece Programlarına Geçiş için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P13.aspx

o    Önceki Öğrenimin Tanınması için https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P10.aspx

 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ

 

·         Şehir ve Bölge Planlama Bölümü program içeriği kapsamında aşağıda yer alan maddeler ile ilgili bilgiler için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/ Lisans > Mimarlık Fakültesi > Şehir ve Bölge Planlama

o    Program Profili için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P1.aspx

o    Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx

o    Kabul ve Kayıt Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P6.aspx

o    Yeterlilik Koşulları ve Kuralları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P11.aspx

o    Program Yeterlilikleri için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P2.aspx

o    Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P8.aspx

o    Mezuniyet Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P7.aspx

o    Üst Derece Programlarına Geçiş için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P13.aspx

o    Önceki Öğrenimin Tanınması için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P10.aspx

 

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİSİ

 

·         “Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama” programlarının bağlı olduğu birimlerin yer aldığı Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüse ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/1-3/aday-ogrenci.

·         Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iletişim (adres, telefon, fax, e-posta ve konum) bilgileri için bkz https://mimarlik.erciyes.edu.tr/iletişim

 

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞABİLME İMKÂNLARI

 

·         “Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama” programlarına kayıtlı olan öğrencilerin kısmi zamanlı olarak isteklerine bağlı çalışabilme imkânları bulunmaktadır. Öğrenciler derslerden ve ders hazırlıklarından kalan zamanlarında özel sektörde kendi istekleri ve imkanları dahilinde çalışabilmektedir. Bunun için bölümlerden bir ödeme yapılmamaktadır. Bölüm bünyesinde çalışmaya yönelik bir uygulama yoktur. Kısmi zamanlı çalışmaya ilişkin koşullar için bkz. Erciyes Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi- https://www.erciyes.edu.tr/Files/directive/2f950542-16af-430b-8549-c57d8ac0bb3f.pdf

 

DESTEK VE BURSLAR

 

·         “Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama” programlarına yerleşen öğrencilerden Erciyes Üniversitesi tarafından aranan şartları sağlayanlara burs, yurt, ücretsiz yemek, giysi yardımı vb. imkânlar sunulmaktadır. Söz konusu imkânlara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/14-2/destek-ve-burslar.

·         Ayrıca bağlı olunan fakülteye özgü burs imkânlarına ve diğer özel ve tüzel kurum-kuruluşlarca verilen burslara ilişkin duyurular için fakülte web sayfasında yer alan “Duyurular” (https://mimarlik.erciyes.edu.tr/duyurular) sekmesinin ziyaret edilmesi gerekmektedir.

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODELİ

 

·         “Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama” bölümleri bünyesinde yüz yüze eğitim programı bulunmaktadır. Mimarlık eğitimi, tasarıma konu olan problemin ve/veya durumun olası her türlü boyutunun irdelenmesi ile başlayan ve olası senaryolar içinden önceliklendirme ve rasyonelleştirme yapılmasıyla sonlanan bir bilgi, fikir, tartışma ve yorum geliştirme eğitimidir. Bununla birlikte inovatif mimarlık ve tasarım durumları geleneksel mimarlık eğitimi içinde yaratıcı birimler oluşturmaktadır. Farklı disiplinlerin katkısıyla şekillenen ve stüdyo/atölye odaklı mimarlık eğitiminde gelenekseli ve disiplinlerarası bilgi yönetimi ile mimarlık eğitimi etkin hale gelmektedir. Bu etkinlik stüdyo ortamında gelişmektedir. Mimarlık okullarının ortak bileşeni stüdyo/atölye ortamıdır. Bu ortam dinamik bilgi akışlarının ve zamanın teknolojik olanaklarının birbirinden etkilenmesi ile zenginleşmektedir. Mimarlık okulundaki stüdyo/atölye eğitimi, farklı disiplinleri ve teknik alanları birlikte ele alarak, geleneksel eğitim ortamı ve entegre ve deneysel süreçler içeren bir network ve iletişim ortamı olmuştur. Tasarıma yönelik bilginin üretilmesi, değerlendirmesi ve paylaşılması söz konusudur.

 

PROGRAM AKREDİTASYONLARI

 

·         Mimarlık bölümü akreditasyon ön hazırlıklarına başlamış olup en kısa süre içerisinde akreditasyona başvuracaktır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün akreditasyonu bulunmamaktadır. İlerleyen süreçlerde akreditasyon başvuruları yapılacaktır.

 

YURT BİLGİSİ

 

·         Erciyes Üniversitesi bünyesinde yer alan yurtlardan fakültemiz öğrencileri yararlanabilmektedir. Her öğretim yılı başlangıcında http://yurtlar.erciyes.edu.tr linkinden kız-erkek öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilmektedir. Kayseri’de faaliyet gösteren 3 adet yurt bulunmaktadır. Bunlar 1.726 öğrenci kapasiteli Erciyes Erkek Öğrenci Yurdu, 2.133 öğrenci kapasiteli Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu ve 1.340 öğrenci kapasiteli Melikgazi Kız Öğrenci Yurdudur. bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/49-2/lojmanlar

MİMARLIK BÖLÜMÜ ADAY ÖĞRENCİLER İÇİN PROGRAM BİLGİLERİ

 YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASI

 • Mimarlık Bölümünde zorunlu ya da isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

STAJ UYGULAMASI

 • “Mimarlık” bölümünde zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır. Öğrenciler büro ve şantiye stajı yapmak durumundadır. Bu programda 20 gün ofis stajı (staj 1), 25 gün şantiye stajı (satj 2) olmak üzere toplam 45 gün zorunlu staj bulunmaktadır.Staj uygulaması ve eğitim modeline ilişkin koşullar için bkz.  https://mimarlik.erciyes.edu.tr/images/ustmenu/20150508105402_0.pdf

SARF MALZEME, ARAÇ / GEREÇ

 • “Mimarlık” bölümü kapsamındaki ders uygulamalarında ilgili dersin içeriği ile doğrudan ilişkili Öğrenciler eğitim sırasında almakla yükümlü oldukları teorik ve/veya uygulamalı dersler için gerekli sarf malzemeyi karşılarken, programın gerçekleştiği atölyelerde öğrenciler için uygun koşullar sağlanmıştır. Mesleğin gerektirdiği zorunlu kıyafet ve donanım bulunmamaktadır. Şantiye stajlarında öğrencilerin İSG kuralları çerçevesinde bireysel tedbirleri alması önerilmektedir.

KATKI PAYI

MİMARLIK BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ

 • Mimarlık bölümü Program İçeriği kapsamında aşağıda yer alan maddeler ile ilgili bilgiler için bkz https://dbp.erciyes.edu.tr> Lisans > Mimarlık Fakültesi > Mimarlık
 • Program Profili için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx
 • Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri için bkz.  https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx
 • Kabul ve Kayıt Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P6.aspx
 • Yeterlilik Koşulları ve Kuralları için bkz.  https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P11.aspx
 • Program Yeterlilikleri için bkz.  https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P2.aspx
 • Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P8.aspx
 • Mezuniyet Koşulları için https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P7.aspx
 • Üst Derece Programlarına Geçiş için bkz.  https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P13.aspx
 • Önceki Öğrenimin Tanınması için https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P10.aspx

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİSİ

 • “Mimarlık” programının bağlı olduğu birimlerin yer aldığı Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüse ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/1-3/aday-ogrenci
 • Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iletişim (adres, telefon, fax, e-posta ve konum) bilgileri için bkzhttps://mimarlik.erciyes.edu.tr/iletisim

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞABİLME İMKANLARI

 • “Mimarlık” programına kayıtlı olan öğrencilerin, kısmi zamanlı olarak isteklerine bağlı çalışabilme imkânları bulunmaktadır. Öğrenciler derslerden ve ders hazırlıklarından kalan zamanlarında özel sektörde kendi istekleri ve imkanları dahilinde çalışabilmektedir. Bunun için mimarlık bölümünün bir ödeme yapmamaktadır. Bölüm bünyesinde çalışmaya yönelik bir uygulama yoktur.

DESTEK VE BURSLAR

 • “mimarlık” programına yerleşen öğrencilerden Erciyes Üniversitesi tarafından aranan şartları sağlayanlara burs, yurt, ücretsiz yemek, giysi yardımı vb. imkânlar sunulmaktadır. Söz konusu imkânlara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/14-2/destek-ve-burslar.
 • Ayrıca bağlı olunan fakülteye özgü burs imkânlarına ve diğer özel ve tüzel kurum-kuruluşlarca verilen burslara ilişkin duyurular için fakülte web sayfasında yer alan “Duyurular” (https://mimarlik.erciyes.edu.tr/duyurular) sekmesinin ziyaret edilmesi gerekmektedir.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODELİ

 • “Mimarlık” bölümü bünyesinde yüz yüze eğitim programı bulunmaktadır. Mimarlık eğitimi, tasarıma konu olan problemin ve/veya durumun olası her türlü boyutunun irdelenmesi ile başlayan ve olası senaryolar içinden önceliklendirme ve rasyonelleştirme yapılmasıyla sonlanan bir bilgi, fikir, tartışma ve yorum geliştirme eğitimidir. Bununla birlikte inovatif mimarlık ve tasarım durumları geleneksel mimarlık eğitimi içinde yaratıcı birimler oluşturmaktadır. Farklı disiplinlerin katkısıyla şekillenen ve stüdyo/atölye odaklı mimarlık eğitiminde gelenekseli ve disiplinlerarası bilgi yönetimi ile mimarlık eğitimi etkin hale gelmektedir. Bu etkinlik stüdyo ortamında gelişmektedir. Mimarlık okullarının ortak bileşeni stüdyo/atölye ortamıdır. Bu ortam dinamik bilgi akışlarının ve  zamanın teknolojik olanaklarının birbirinden etkilenmesi ile zenginleşmektedir. Mimarlık okulundaki stüdyo/atölye eğitimi, farklı disiplinleri ve teknik alanları birlikte ele alarak, geleneksel eğitim ortamı ve entegre ve deneysel süreçler içeren bir network ve iletişim ortamı olmuştur. Tasarıma yönelik bilginin üretilmesi, değerlendirmesi ve paylaşılması söz konusudur.

PROGRAM AKREDİTASYONLARI

 • “Mimarlık” bölümü akreditasyon ön hazırlıklarına başlamış olup en kısa süre içerisinde akreditasyona başvuracaktır.

YURT BİLGİSİ

 • Erciyes Üniversitesi bünyesinde yer alan yurtlardan fakültemiz öğrencileri yararlanabilmektedir. Her öğretim yılı başlangıcında http://yurtlar.erciyes.edu.tr linkinden kız-erkek öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilmektedir. Kayseri’de faaliyet gösteren 3 adet yurt bulunmaktadır. Bunlar 1.726 öğrenci kapasiteli Erciyes Erkek Öğrenci Yurdu, 2.133 öğrenci kapasiteli Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu ve 1.340 öğrenci kapasiteli Melikgazi Kız Öğrenci Yurdudur. bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/49-2/lojmanlar

 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ADAY ÖĞRENCİLER İÇİN PROGRAM BİLGİLERİ

 

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASI

 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır. Ancak isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması vardır, fakat Yabancı Diller Yüksekokulunda isteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrenciler için her akademik yılın başında Yüksekokul fiziksel şartları ve öğretim kadrosu imkânları göz önüne alınarak Yüksekokul Yönetim Kurulunca bir kontenjan belirlenir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına her bir bölümden hangi sayıda öğrenci alınacağı söz konusu bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerin sayısının toplam kontenjana oranlanmasıyla tespit edilir. http://ydyo.erciyes.edu.tr/tr/icerik/15/yonetmelik.

STAJ UYGULAMASI

 • Her öğrenci dört yıllık eğitimi içinde kamu ve özel sektör kuruluşlarında toplam 45 işgünü zorunlu yaz stajı yapmak zorundadır. Staj yerleri Ülkemiz içinde herhangi bir kentte öğrenci tarafından belirlendiği gibi ERASMUS kapsamında yurt dışı staj olanağı da vardır. https://mimarlik.erciyes.edu.tr/images/ustmenu/20150504161416_0.pdf

SARF MALZEME, ARAÇ / GEREÇ

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü kapsamındaki ders uygulamalarında; teknik resim için gereken çizim (T cetveli, gönye, rapido vb. mürekkepli ve kurşun kalem vb.) ve boya malzemelerini okula başlarken edinmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra atölye niteliğindeki proje derslerinin haftalık ve dönem sonu teslimi için çıktı, çizim malzemesi, maket malzemesi gibi ihtiyaçları bulunmakta ve çizim programı için kullanılacak (mümkünse dizüstü) bilgisayar edinmeleri gerekmektedir.

KATKI PAYI

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİSİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞABİLME İMKANLARI

DESTEK VE BURSLAR

 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne yerleşen öğrencilerden Erciyes Üniversitesi tarafından aranan şartları sağlayanlara burs, yurt, ücretsiz yemek, giysi yardımı vb. imkânlar sunulmaktadır. Söz konusu imkânlara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/14-2/destek-ve-burslar.
 • Ayrıca bağlı olunan fakülteye özgü burs imkânlarına ve diğer özel ve tüzel kurum-kuruluşlarca verilen burslara ilişkin duyurular için fakülte web sayfasında yer alan “Duyurular” (https://mimarlik.erciyes.edu.tr/duyurular) sekmesinin ziyaret edilmesi gerekmektedir.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODELİ

 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü bünyesinde yüz yüze eğitim programı bulunmaktadır.

PROGRAM AKREDİTASYONLARI

 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün akreditasyonu bulunmamaktadır. İlerleyen süreçlerde akreditasyon başvuruları yapılacaktır.

YURT BİLGİSİ

 • Erciyes Üniversitesi bünyesinde yer alan yurtlardan fakültemiz öğrencileri yararlanabilmektedir. Her öğretim yılı başlangıcında http://yurtlar.erciyes.edu.tr linkinden kız-erkek öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilmektedir. Kayseri’de faaliyet gösteren 3 adet yurt bulunmaktadır. Bunlar 1.726 öğrenci kapasiteli Erciyes Erkek Öğrenci Yurdu, 2.133 öğrenci kapasiteli Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu ve 1.340 öğrenci kapasiteli Melikgazi Kız Öğrenci Yurdudur. bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/49-2/lojmanlar

 

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin kökenini oluşturan Mimarlık Bölümü, Yükseköğretim Kurulu’nun 21 Nisan 1989 gün ve 8589 sayılı kararı ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmış ve 1991-1992 eğitim-öğretim yılında 20 öğrenci ile öğretime başlanmıştır.

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 03 Temmuz 1992 gün ve 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu’nun 29 Temmuz 1993 gün ve 14377 sayılı kararı ile “Mimarlık Bölümü”, “Şehir ve Bölge Planlama Bölümü” ve “Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü” olmak üzere üç bölümden kurulu olmak üzere açılmıştır.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yükseköğretim Kurulu’nun 28 Eylül 1999 günlü kararı ile 1999-2000 eğitim-öğretim yılında 25 öğrenci ile öğretime başlamıştır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ne ise henüz öğrenci alınmamaktadır.

Yükseköğretim Kurulu’nun 23 Şubat 1999 günlü kararı ile Mimarlık Bölümü’nde; 17 Nisan 2001 günlü kararı ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde İngilizce hazırlık sınıfları açılmıştır.

Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Mayıs 2002’de, Mimarlık Anabilim Dalında,Haziran 2005’de de Şehircilik ve Kentsel Tasarım Ana Bilim Dallarında yüksek lisans programı açılmıştır. 2019 Eylül itibaren Mimarlık Anabilim Dalında doktora programı açılmıştır.

Prof. Dr. Recep Kılık Mimarlık Fakültesi’nin vekaleten ilk dekan’ı olup 16 Eylül 1993 - 7 Ocak 1997 tarihleri arasında görev yapmıştır. 21 Mart 1997 - 24 Mart 2003 tarihleri arasında Prof. Dr. Hüseyin Yurtsever iki dönem dekanlık görevini üstlenmiştir. 24 Mart 2003 - 18 Şubat 2004 tarihleri arasında 10 ay süreyle Prof. Dr. Kerim Türkmen dekan vekili olarak görev yapmıştır. 18 Şubat 2004 - 23 Ağustos 2004 tarihleri arasında vekaleten dekanlık görevini tekrar Prof. Dr. Hüseyin Yurtsever üstlenmiştir.7 Eylül 2004 – 7 Eylül 2010 tarihleri arasında Prof. Dr. Sevgi Lökçe iki dönem dekanlık yapmıştır. 7 Eylül 2010 – 26 ocak 2012 tarihleri arasında ERU Rektörlüğü’nün uhdesinde olmak üzere Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İbrahim Uzmay, 26 Ocak 2012 tarihinden 15 Haziran 2015 tarihleri arasında Doç. Dr. Gonca Büyükmıhçı, bu tarihten sonra 07.09.2015 tarihine kadar Prof.Dr. Murat DOĞAN dekan vekili olarak bu görevi yürütmüştür. 08.09.2015-10.02.2020  tarihleri arasında Prof.Dr. Veysel ASLANTAŞ Dekan olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Gonca BÜYÜKMIHÇI 10.02.2020-02.04.2020 tarihleri arasında vekaleten, 02.04.2020 tarihinden itibaren asaleten Dekan olarak görev yapmaktadır.

Mimarlık Bölümü’nde bölüm başkanlığı görevi  yapanlar; Öğr. Gör. Yaşar Uğur Mimarlık Bölümü’nün vekaleten ilk bölüm başkanı’dır. Daha sonra Yrd. Doç. Dr. Şaduman Sazak, Doç. Dr. Hüseyin Yurtsever, Öğr. Gör. Füsun Kocatürk (vekaleten), Yrd. Doç. Dr. Gonca Büyükmıhçı (vekaleten) ve Yrd. Doç. Dr. Sencer Erkman bölüm başkanı olarak görev yapmışlardır. Bölüm başkanlığı görevini 21 Nisan 2004 tarihinde Prof. Dr. Sevgi Lökçe üstlenmiştir. Bölüm başkanlığını7 Eylül 2004 – 15 Ocak 2010 tarihine kadar Yrd. Doç. Dr. Burcu Ceylan tarafından yürütülmüştür. 15 Ocak 2010 – 24 Ekim 2011 tarihleri arasında Yrd.Doç.Dr. Beyhan Bolak Hisarlıgil bu görevi yürütmüştür. 24 Ekim 2011 – Mayıs 2012 tarihleri arasında Doç.Dr. Burcu Ceylan Mimarlık Bölümü başkanlığı görevini sürdürmüştür. 08 Mayıs 2012-09 Eylül 2013 tarihlerine kadar Yrd. Doç. Dr. Sencer Erkman Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 09.09.2013-15.01.2014 tarihlerine kadar Prof.Dr. Mehmet TUNÇEL Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür.15 Ocak 2014-09 Mart 2015 Öğr.Gör.Sultan ŞİMŞEK (Vekalet) Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 09 Mart 2015-25.02.2020 tarihleri arasında  Prof.Dr. Kemal DEMİR Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 25.02.2020 tarihinden-15.06.2020 tarihine kadar Prof. Dr. Gonca BÜYÜKMIHÇI (uhde) Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 05.06.2020-16.11.2020 tarihleri arasında Doç. Dr. Burcu SALGIN Bölüm Başkanlığı görevini vekaleten yürütmüştür. 16.11.2020 tarihinden itibaren Doç. Dr. Z. Özlem PARLAK BİÇER Bölüm Başkanlığı görevini vekaleten yürütmektedir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün ilk başkanı Prof. Dr. Erdoğan Yaşlıca 1999 – 2001 tarihleri arasında bu görevi yürütmüştür.. Daha sonra Prof. Dr. Hüseyin Yurtsever (vekaleten), Prof. Dr. Güven Bilsel (vekaleten) ve Yrd. Doç. Dr. Erkan Polat (vekaleten) bölüm başkanı olarak görev yapmışlardır. Bölüm başkanlığı görevini Temmuz 2004- Eylül 2006 tarihi arasında Prof. Dr. Zühal Özcan üstlenmiştir. Eylül 2006 - Şubat 2008 tarihleri arasında Yrd. Doç. Dr. Ceyhan Yücelbu görevi sürdürmüştür. 18 Şubat 2008 – 20 Nisan 2011 tarihleri arasında Yrd. Doç. Dr. Semih Halil Emür bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. 28 Eylül 2011-22 Ağustos 2013 tarihleri arasında Yrd.Doç.Dr. Ozan Hovardaoğlu bölüm başkanı olarak görev yapmıştır. 29Ağustos 2013-15 Aralık 2014 tarihleri arasında Yrd.Doç.Dr. Methiye Gül ÇÖTELİ bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. 15 Aralık 2014-09 Mart 2015 tarihleri arasında Yrd.Doç.Dr. Ozan HOVARDAOĞLU (Vekaleten) bölüm başkanı olarak görev yapmıştır. 09. Mart 2015-12 Haziran 2016 tarihleri arasında Yrd.Doç.Dr. Neşe YILMAZ BAKIR bölüm başkanı olarak görev yapmıştır. 13 Haziran 2016-02.02.2018 tarihleri arasında Doç.Dr. Ozan HOVARDAOĞLU bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. 02.02.2018-06.05.2020 tarihleri arasında Doç. Dr. Seda HOVARDAOĞLU  bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. 06.05.2020 tarihinden itibaren Prof. Dr. Barış ERGEN  bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 667 Sayılı KHK ile Yarı-Pasif açılmış olup, 04.10.2018 tarihinden itibaren Dr. Öğr. Üyesi M. Çağlar BAYDOĞAN bölüm başkanlığı görevini vekaleten yürütmektedir.


Kurulduğu yıllarda öğretim elemanı gereksinimini diğer üniversitelerden karşılanan fakültede bugün 3 profesör, 5 doçent, 16 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi doktor ve 14 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 39 kadrolu öğretim elemanı görev yapmaktadır. Diğer fakültelerden derse gelen öğretim elemanları ve yarı zamanlı olarak serbest çalışan mimar ve şehir bölge planlamacısı ile bu sayı 49’a ulaşmaktadır.


 

Misyonumuz; Toplumların sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak yapılı çevrenin tasarımı, inşası ve planlanması sürecinde ilkeli ve sorumlu davranan, etik, estetik ve manevi duyarlılığa sahip, özgüvenli, dürüst profesyonel mimar, tasarımcı ve kent plancıları yetiştirmektir. Bu işgücünün doğal ve yapılı çevrenin kültürel, sosyal ve fiziksel bağlamının değerini bilen; çevrenin korunması, sürdürülebilir büyüme ve değişimin sağlanması için kültürel kalıplara uygun değerler ve formların düzenlenmesini önemseyen; mevcut kuramsal bilgi, beceri ve tasarım yöntembilimi ile uygulama paradigmalarını birleştiren; analiz, sentez ve üretimden oluşan tasarım sürecinde diğer disiplinlerden gelen bilginin entegrasyonunu vurgulayan; geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki ilişkiyi anlayan zamansız ve güncel tasarımların peşinde bireyler olarak topluma kazandırılması ilke edinilmiştir.

Vizyonumuz; Evrensel ve kültürel değerler ile modern bilim ve sanat anlayışını gözeterek, özgür düşünce ve sanatsal yaratıcılıktan beslenen tasarım ve planlama bilgisinin üretimine dayanan, yüksek kalitede bir mesleki eğitimin verilmesidir. Bu vizyon şu hedefleri karşılamaktadır:

· İlham verici, etkili ve entelektüel bir eğitim ve çalışma ortamı yaratmak.

· Lisans eğitimi sonrası, araştırma-tabanlı Yüksek Lisans programları ile mesleki disiplini ileriye götürmek.

· Ulusal ve uluslararası tanınırlığı arttırmak için araştırma faaliyetleri, profesyonel ve akademik faaliyetlerde bulunmak; sergi ve yayınlar yapmak.

· Üniversitenin diğer birimleri, yerel ve uluslararası düzeydeki diğer eğitim kurumları ve meslek odaları ve yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde, disiplinlerarası eğitim ve araştırma programlarına katkıda bulunmak.

· Yapılı çevrenin geliştirilmesinde toplum, yerel yönetimler, belediyeler, özel sektör ve mesleki kuruluşlar ile birlikte çalışarak kamuya hizmet etmek.

FAKÜLTE YÖNETİMİ

 

Prof. Dr. Gonca BÜYÜKMIHÇI

Dekan 

 

Dr. Öğretim Üyesi Özlem SÜMENGEN

Dekan Yardımcısı

 

Dr. Öğretim Üyesi Fulya SINACI ÖZFINDIK

Dekan Yardımcısı

 

Abdurrahman HAMURCU

Fakülte Sekreteri

 

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

Prof. Dr. Gonca BÜYÜKMIHÇI

Dekan


Prof.Dr. Barış ERGEN

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi


Prof. Dr.  Aygül AYKUT

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi


Prof. Dr. Ömer Orkun DEMİRAL

Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Doç. Dr. Hale KOZLU

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Doç.Dr. Neşe YILMAZ BAKIR

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Dr. Öğretim Üyesi Semih Halil EMÜR

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 

 

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

 

Prof. Dr. Gonca BÜYÜKMIHÇI

Dekan 

 

Dr.Öğr.Üyesi Leyla KADERLİ

Mimarlık Bölüm Başkanı 

 

Prof. Dr. Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU

Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı

 

Dr. Öğretim Üyesi Leyla KADERLİ

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkan V.


Prof. Dr. Kemal DEMİR

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi


Prof. Dr. Barış ERGEN

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi


Doç. Dr. Neşe YILMAZ BAKIR

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi


Doç. Dr. Ceyhan YÜCEL

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi


Dr. Öğretim Üyesi M.Çağlar BAYDOĞAN

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Diğer Yönetmelikler için TIKLAYINIZ...


FAKÜLTE YAYINLARI.

Öğretim Görevlisi Dr. Kemal DEMİR ve Doç. Dr. Suat ÇUBUK'un kitabı " Türk Dönemi Kayseri Kenti ve Mahalleleri" isimli kitap yayınlandı.


Architectural Education Forum IV/ Flexibility in Architectural Education – Abstracts”, Ed. Beyhan Bolak-Hisarlıgil, Sevgi Lökçe, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 2009. (ISBN 978-9944-89-726-6)


Atelier Erciyes / Atölye Erciyes”, Ed. Beyhan Bolak-Hisarlıgil, Sevgi Lökçe, Erciyes Üniversitesi Yayınları No: 173, Kayseri, 2009. (ISBN 978-975-569-170-1)


"Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları III Bildiri Özetleri", Docomomo Türkiye Çalışma Grubu, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2007, Kayseri


"Koruma Kültürü / Planlama ve Kayseri Paneli, Mimar Sinan Haftası Etkinlikleri", 2002, (Ed. Seda ÇALIŞIR), Erciyes Üniversitesi 11. Kültür ve Sanat Haftası, Erciyes Üniversitesi Yayınları No:134, Kayseri

MİMARLIK FAKÜLTESİ BÖLÜMLER BLOĞU KANTİN İHALESİ

İhale Başlangıç Tarihi : 23/02/2015, 11:12

İhale Bitiş Tarihi : 06/03/2015, 15:00

FOTOKOPİ ODASI KİRA İHALESİ İLANI

İhale Başlangıç Tarihi : 27/11/2013, 13:18

İhale Bitiş Tarihi : 08/12/2013, 22:00

MİMARLIK KANTİNİ İÇİN İHALE DUYURUSU 28.02.13

İhale Başlangıç Tarihi : 28/02/2013, 09:01

İhale Bitiş Tarihi : 07/03/2013, 22:00

FakültemizdeBölümler Bloğu 1. katta toplam 57,58 m2 alan 24 ay(2 yıl) süre ile 2886 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 51/g bendine göre kiraya verilecektir. Bir yıllık keşif bedeli 10.000,00 TL+KDV ve geçici teminat bedeli 1.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Konu ile ilgili yeri kiralamak isteyenlerin 08 Mart 2013 Cuma günü saat 10:00’a kadar teklif verilmesi önemle duyurulur.28.01.2013

MİMARLIK FAKÜLTESİ OTOMATİK SICAK SOĞUK İÇECEK VE YİYECEK MAKİNASI İHALESİ DUYURUSU

İhale Başlangıç Tarihi : 12/06/2012, 13:51

İhale Bitiş Tarihi : 27/06/2012, 11:00


Abdurrahman HAMURCU
Fakülte Sekreteri
Telefon
:
35005
CV
Murat YILMAZ
Özel Kalem
Telefon
:
35000
CV
Derya FİDAN
Yazı İşleri/İdari İşler
Telefon
:
35011
CV
Bircan KAYA
Mimarlık Bölüm Sekreterliği
Telefon
:
35100
CV
Nazmiye ATİLABEY ÖZER
Personel İşleri
Telefon
:
35010
CV
Şerafettin BAŞARAN
Baskı ve Fotokopi Bürosu
Telefon
:
35021
CV
Rahime ÖZDEMİR
Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Sekreterliği
Telefon
:
35350
CV
Adil ARSLAN
Satınalma Bürosu
Telefon
:
35015
CV
Mehmet AKGÜN
Taşınır Kayıt Kontrol Bürosu/Tahakkuk Bürosu
Telefon
:
35008
CV
Ali ÖZKAN
Yardımcı Hizmetler
Telefon
:
35013
CV
Adem COŞAN
Yardımcı Hizmetler
Telefon
:
35013
CV
Osman PAKDEMİR
Yardımcı Hizmetler
Telefon
:
35013
CV
Hüseyin BOZKURT
Yardımcı Hizmetler
Telefon
:
35018
CV
Menderes CANER
Kütüphane
Telefon
:
35012
CV


Öğr. Gör. Emre AROLAT
Emre Arolat Architects
CV
Öğr. Gör. Natali TOMBAK
Emre Arolat Architects
CV
Öğr. Gör. Murat AKSU
Muum Mimarlık
Çalışma Alanları
:
Mimari Tasarım, Kentsel Tasarım, Teknoparklar
CV
Öğr. Gör. Nil AYNALI
Emre Arolat Architects
CV
Öğr. Gör. Umut İYİGÜN
Muum Mimarlık
Çalışma Alanları
:
Mimari Tasarım, Kentsel Tasarım, Çok Ünite Sosyal Konut
CV
Öğr. Gör. Didier LAROCHE
Strassbourg Ensas
CV
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KURUÇ
MSGSÜ
CV
Yrd. Doç. Dr. Togan TONG
CV
Doç. Dr. Hayat ZENGİN
Dokuz Eylül Üniversitesi
CV
Öğr. Gör. Orhan ERDOĞAN
Erdoğan Mimarlık
CV
Öğr. Gör. İsmail RUHLUKÜRKÇÜ
Ofis Mimarlık
E-posta
:
Çalışma Alanları
:
Mimari Proje, Yüksek Katlı Yapılar, Çelik Yapılar, Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri. Mimari Uygulama
Verdiği Dersler
:
2014- ERÜ Proje 6 2014- ERÜ+Dokuz Eylül Ünv. Proje 6 2015- ERÜ Proje 5 2015- ERÜ Proje 8
CV
Öğr. Gör. Eda VELİBAŞOĞLU
CV
Öğr. Gör. Pembegül SELMAN
Ahenk Mimarlık Mühendislik
CV
Öğr. Gör. Aytimur GÜPGÜPOĞLU
CV
Öğr. Gör. Hakan MAHİROĞLU
Mahiroğlu Mimarlık
CV
Öğr. Gör. Hakan ÖZKAN
CV
Öğr. Gör. Mehmet KÜTAHNECİ
CV
Öğr. Gör. Alper AKSOY
Ofiss Mimarca
CV
Öğr. Gör. Alperen Alkan SÖZÜER
CV
Öğr. Gör. Işıl KOÇ
CV
Öğr. Gör. Hüseyin Ali ÇELİKESİR
CV
Öğr. Gör. GÜNTÜLÜ GÜNDOĞ
Çalışma Alanları
:
Mimari Proje, Rölöve,Restitüsyon,Restorasyon Projeleri, Eski Yapılarda Çağdaş Sistemler Kullanımı ile Yenileme Projeleri,
Verdiği Dersler
:
Temel Tasarım(Proje1), Mimari Proje 4, Konstrüksiyon Bilgisi 1-3, Mimari Proje 7
CV30.11.2018 Mimari ve Tasarımda Gelecek Konferansı Gerçekleştirdi
30.11.2018 Mimari ve Tasarımda Gelecek Konferansı Gerçekleştirdi-2
30.11.2018 Mimari ve Tasarımda Gelecek Konferansı Gerçekleştirdi-3
30.11.2018 Mimari ve Tasarımda Gelecek Konferansı Gerçekleştirdi-4
30.11.2018 Mimari ve Tasarımda Gelecek Konferansı Gerçekleştirdi-5
05.01.2019 Erciyes Dağı Etkinliği Gerçekleştirilmiştir
05.01.2019 Erciyes Dağı Etkinliği Gerçekleştirilmiştir-2
05.01.2019 Erciyes Dağı Etkinliği Gerçekleştirilmiştir-3
05.01.2019 Erciyes Dağı Etkinliği Gerçekleştirilmiştir-4
05.01.2019 Erciyes Dağı Etkinliği Gerçekleştirilmiştir-5
14.03.2019 Herkes İçin Erişebilir Yapılar ve Çevre Konferansı Gerçekleştirilmiştir
14.03.2019 Herkes İçin Erişebilir Yapılar ve Çevre Konferansı Gerçekleştirilmiştir-2
14.03.2019 Herkes İçin Erişebilir Yapılar ve Çevre Konferansı Gerçekleştirilmiştir-3
14.03.2019 Herkes İçin Erişebilir Yapılar ve Çevre Konferansı Gerçekleştirilmiştir-4
14.03.2019 Herkes İçin Erişebilir Yapılar ve Çevre Konferansı Gerçekleştirilmiştir-5
05.04.2019 Eskiz Defterini Al Gel- Gesi Bağları Gezimiz Gerçekleştirilmiştir
Gesi Bağları Sokağın Çizgileri Konulu Eskiz Turundan Kareler-2
Gesi Bağları Sokağın Çizgileri Konulu Eskiz Turundan Kareler-3
Gesi Bağları Sokağın Çizgileri Konulu Eskiz Turundan Kareler-4
Gesi Bağları Sokağın Çizgileri Konulu Eskiz Turundan Kareler-5
06.04.2019 SKA Yapı Kimyasalları İle Düzenlemiş Olduğumuz Etkinliğimiz
06.04.2019 SKA Yapı Kimyasalları İle Düzenlemiş Olduğumuz Etkinliğimizden Kareler-2
06.04.2019 SKA Yapı Kimyasalları İle Düzenlemiş Olduğumuz Etkinliğimizden Kareler-3
06.04.2019 SKA Yapı Kimyasalları İle Düzenlemiş Olduğumuz Etkinliğimizden Kareler-4
06.04.2019 SKA Yapı Kimyasalları İle Düzenlemiş Olduğumuz Etkinliğimizden Kareler-5
06.04.2019 SKA Yapı Kimyasalları İle Düzenlemiş Olduğumuz Etkinliğimizden Kareler-6
18.04.19 “Ağırnas/ Mimar Sinan Evine Yolculuk” konulu eskiz turumuzu Sencer Erkman hocamız eşliğinde gerçekleştirdik
18.04.19 “Ağırnas/ Mimar Sinan Evine Yolculuk” konulu eskiz turumuzu Sencer Erkman hocamız eşliğinde gerçekleştirdiğimiz Etkinliğimizden Kareler-2
18.04.19 “Ağırnas/ Mimar Sinan Evine Yolculuk” konulu eskiz turumuzu Sencer Erkman hocamız eşliğinde gerçekleştirdiğimiz Etkinliğimizden Kareler-3
18.04.19 “Ağırnas/ Mimar Sinan Evine Yolculuk” konulu eskiz turumuzu Sencer Erkman hocamız eşliğinde gerçekleştirdiğimiz Etkinliğimizden Kareler-4
18.04.19 “Ağırnas/ Mimar Sinan Evine Yolculuk” konulu eskiz turumuzu Sencer Erkman hocamız eşliğinde gerçekleştirdiğimiz Etkinliğimizden Kareler-5
2020-2021 Eğitim öğretim yılında,  Fakültemiz Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencisi Mehmet Hakkı ÖZER öğrenci temsilcisidir.

Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 1992 Yılı’nda Eğitim-Öğretime başlamıştır. İç Anadolu’nun önemli üniversitelerinden biri olan Erciyes Üniversitesi kaliteli eğitim anlayışını Mimarlık Fakültesi-Mimarlık Bölümü’nde de devam ettirmiştir. İlk mezunlarını 1996 yılında veren Mimarlık Bölümü, günümüzde de yapı sektöründe etkin görev alan mimarlar yetiştirmeye devam etmektedir.

Eğitim sürecine ilk olarak Mühendislik Fakültesi binasında başlayan bölüm, daha sonra İşletme Fakültesi’ne taşınmıştır. 2003 yılından itibaren Mimarlık Fakültesi binasında eğitimine devam etmektedir. Mimarlık eğitiminin farklı bir süreç olduğu göz önüne alındığında mekânsal kalitenin önemi göz ardı edilemez. Mimarlık Bölümü de öğrencilerine ortak çalışma imkânı sunan büyük atölyeler, bireysel çalışmalar için sınıflar, bilgisayar laboratuarları ve konfor koşulları yüksek kütüphane imkânı sunmaktadır. Ayrıca mimarlık eğitiminin vazgeçilmezlerinden olan sosyal etkileşim için ortak buluşma mekânları sağlanmaktadır.

Günümüzde 1 profesör, 2 doçent, 8 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 13 araştırma görevlisi ile toplamda tam zamanlı 27 öğretim elemanı ile eğitime devam eden Mimarlık Bölümü, disiplinler arası çalışmaları da göz önüne alarak, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Sosyoloji Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tarih Bölümü, Sanat Tarihi Bölümü ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile ortak çalışmalar ve dersler yürütmektedir.

Mimarlık eğitimi araştırma, sentez yapma ve uygulama ile sürdürülebilen bir eğitim sürecidir. Eğitimin stüdyo ortamına, teorik eğitimle birlikte yerel ve ulusal ölçekte uygulama deneyimine sahip Mimarların katılımı sağlanmaktadır. Ayrıca farklı üniversitelerin Mimarlık Fakülte/Bölümleri ile işbirliği çerçevesinde ortak stüdyo çalışmaları gerçekleştirilerek bu ortam zenginleştirilmektedir. Bu süreç öğrencilerimizin sadece teorik eğitim alarak mezun olmaları değil, aynı zamanda uygulama aşamasında da etkin görev alan mimarlar olmalarını sağlamaktadır.

Mimarlık eğitimi sürecinde tasarım, tarih, kuram, yapı, koruma, çevre, çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik alanlarında uygulama ve teori derslerinin, bu alanları destekleyen seçme derslerin yanı sıra, farklı disiplinlerden seçilebilen dersler de yer almaktadır. Derslerin işlenmesinde, öğrencinin, mimarlığın içinde biçimlendiği koşul ve normlara ilişkin kavrayışının, değerlendirme ve sorgulama yetilerinin gelişimi, farklı düşünme yollarının açık tutulması, mimarlık öğretiminin ve bilgilenme sürecinin temel bileşenleri olarak gözetilmektedir. Bölümümüzün eğitim yönünden temel hedefi, nitelikli öğrenme, bilgilenme, bilgi üretme gibi düşünsel eylemler için ortam oluşturmanın yanı sıra öğrencilerin uygulama alanında da donanımlı olmalarını sağlamaktır. Ayrıca bölüm olarak diğer bir ana amacımız da ülkemizde her ölçekteki tasarım ürünlerinin özgün ve yüksek niteliklere sahip kılınması sağlayacak mimarlar yetiştirmektir.

Dr.Öğr. Üyesi Leyla KADERLİ
Bölüm Başkanı


Anabilim Dalı Başkanı : Doç. Dr. Filiz SÖNMEZ

Bina Bilgisi Anabilim Dalı 7 öğretim üyesi ve 6 Araştırma görevlisi olmak üzere toplam 13 üyeden oluşmaktadır. Bina Bilgisi Anabilim Dalı mimarlık eğitiminin deneysel yapısını 8 dönem halinde yürütülen, mimari stüdyo ortamı aracılığıyla bünyesinde barındırmaya çalışan bir konumdadır. Ayrıca yürüttüğü diğer teorik derslerle stüdyo ortamını beslemekte ve mimarlık eğitimini bu bağlamda desteklemektedir. Bu deneysel yaklaşım özellikle mimarlık eğitiminin ilk yılında temel tasar eğitimi sürecinde oldukça belirleyici bir rol üstlenmekle beraber eğitimin geneline yayılması hedeflenmektedir.

Anabilim dalı bünyesinde güncel mimari tasarımın konularına ilişkin çalışmalar yürütülmekte ve bu çalışmaların çıktıları eğitime yansıtılmaktadır. Bu farklı çalışma alanları arasında tasarım kuramları, tasarımın yapılı ve doğal çevre sorunlarıyla ilişkisi gibi başlıklar bulunmaktadır. Bina Bilgisi Anabilim Dalı üyeleri mimari tasarımla ilgili güncel tartışmaların ve üretim çabalarının eğitime doğrudan ya da dolaylı olarak yansıtılmasında kritik bir rol üstlenmektedirler.

Anabilim Dalı Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi H. Sencer ERKMAN

Mimarlık tarihi, insanoğlunun kendini mekânsal bir varlık olarak kavradığı andan itibaren, doğayı dönüştürmek yoluyla oluşturduğu yapılı çevrenin tarihidir. Bu süreç bir anlamda insanın evrenle uyum içinde yaşama çabasının ona kazandırdığı yaşam kültürünün öyküsüdür. Tekil mimari yapıdan kentsel çevreye uzanan mekânsal süreklilikte mimari, bir yaşam barınağı olmaktan öte topluluk halinde yaşamanın sonucu olarak toplumsal imgeleme seslenen bir kültür ortamı niteliği kazanır. Mimari toplum olma bilincini canlı tutan toplumsal belleğin taşıyıcısıdır. Geçmiş zamanların mimarisinin tanınması ve özenle korunarak yaşatılması bu nedenle anlamlıdır. Mimarlık tarihi araştırması ve bilgisi zaman içinde değişmeyen değerlerin anlaşıldığı ve kaydedildiği bir bilgi alanıdır. Mimarlık tarihi disiplininin misyonu mimarlık kültürünün değerlerini bugünün tasarımcılarına tanıtmak ve onların bu değerleri özümsemelerini sağlamaktır.

Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı tasarım bilgisinin çeşitli açılardan ele alındığı mimarlık eğitimi içinde mimarlığın kuramsal altyapısını oluşturan kültür derslerinin yürütücüsüdür. Bu nedenle, mekan tasarımına yönelik mimari proje dersleri başta olmak üzere, yapım teknolojisi ve restorasyon disiplinlerini besleyen kültürel bir taban oluşturur. Mimarlık Tarihi Anabilim dalının vizyonu; tasarım öğrencilerinin kültürel donanımı yanında duyarlıklarının geliştirilmesine katkı sağlamak ve etik ve estetik değerler bağlamında tarihi çevre koruma bilincinin yerleştirilmesi, anlamlı ve güzel bir mimari çevrenin oluşturulması yönündeki sorumluluğun aşılanmasıdır.

Anabilim Dalı Başkanı : Doç. Dr. Hale KOZLU

Restorasyon Anabilim Dalı restorasyon, tarihi çevre ve kültür mirası başta olmak üzere korunması gereken yapılı çevre ile ilgili teoriği ve uygulamayı bir arada yürüterek koruma eğitimi vermeyi hedeflemektedir. Ayrıca tarihi çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, geleneksel ve modern ölçüm-çizim tekniklerinin uygulaması ve restorasyon projelerine temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon bilgilerinin verilmesi, kentsel ölçekte koruma yaklaşımının tartışılması ve seçmeli dersler ile birlikte koruma kuramı, uygulamaları, ulusal, uluslararası örneklerin incelenmesi, koruma projelerinin hazırlanması Ana Bilim Dalının eğitim hedefleri arasındadır. Aynı zamanda yürütülen derslerde amaç, kültür mirası koruma çalışmalarının önemli bir parçası olan arşivleme ve envanter oluşturma işlemlerinin, tek yapı ve çevre ölçeğinde oluşturulmasının öneminin anlatılması ve uygulamasının yapılmasıdır. Ayrıca bilimsel araştırmalar ve yayınlar ile bilgi birikimini üst seviyelerine taşıyarak ulusal ve uluslararası düzeyde koruma adına tanınır hale gelmeyi planlamaktadır. Anabilim dalı olarak bilimsel araştırma projeleri ve TUBİTAK projeleri de hazırlayarak koruma bilimine katkı sağlamaya çalışılmaktadır.

Restorasyon Anabilim Dalı 1992 yılında eğitime başlayan Mimarlık Fakültesi'nin en etkin görev alan anabilim dallarından birisidir. Günümüzde 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 1 asistan ile çalışmalarını sürdürmekte olan Anabilim Dalı lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans eğitimi de vermekte olup bilimsel bağlamda nitelikli araştırmacılar ve uygulamacılar yetiştirmektedir. Restorasyon Anabilim dalı lisans ve yüksek lisans eğitiminin dışında döner sermaye kapsamında uygulama çalışmaları da yürütmektedir. Kuramsal alt yapı ile sağlanan bilgilenme süreci uygulamalar ile devam etmekte ve öğrenciler ile yapılan projeler tartışılmakta, koruma projelerinin etapları, süreçleri deneyimler ile daha detaylı aktarılmaktadır.

Anabilim Dalı Başkan : Prof. Dr. Z. Özlem PARLAK BİÇER

Mimarlık eğitimi tasarım ve yapı eğitimlerinin iç içe geçmesiyle ilerlemektedir. Bir binanın nasıl yapılacağının, nasıl hayata geçirilip yaşanır hale getirileceğinin öğrencilere verilmesi Yapı Bilgisi Anabilim Dalı içerisinde yer alan zorunlu ve seçmeli dersler ile gerçekleştirilmektedir. Bunun için yapı elamanlarına yönelik olarak temeller, duvarlar, döşemeler, çatılar, merdivenler ile ilgili anlatımlar ve uygulamalar yapılmaktadır. Mukavemet ve strüktür bilgisi dersleri ile yapının taşıyıcılık bilgisi öğrencilere edindirilmeye çalışılmaktadır. Bir yapının fiziki çevresine yönelik bilgilerin verilmesi yine Yapı Bilgisi Anabilim Dalı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Uygulamaya yönelik projeler yaptırılarak meslek pratiği kazandırılmaya çalışılmaktadır. Yapım İşinde büro ve şantiye yönetimi ve organizasyonlarının nasıl olabileceği işleyişleri ve maliyet bilgileri üzerinde uygulamalı aktarımlar gerçekleştirilerek öğrencilerin mesleğe hazırlanmaları amaçlanmaktadır.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Eda VELİBAŞOĞLU

Öğr. Gör.  İsmail RUHLUKÜRKÇÜ

Öğr. Gör.  Güntülü GÜNDOĞ

Öğr. Gör. Mehmet KASAP

Öğr. Gör. Yavuz ALTUNTUĞ

Öğr. Gör. Gamze ÖZBAL

Öğr. Gör. Orhan ERDOĞAN

Öğr. Gör. Pembegül SELMAN

Öğr. Gör. Metin DEMİRTAŞ

Öğr. Gör. Yalçın MERAL

Öğr. Gör. Mehmet KÜTAHNECİ

Öğr. Gör. Erman AĞMAZ

Öğr. Gör. Hüseyin Ali ÇELİKESİR

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Eda VELİBAŞOĞLU

Öğr. Gör.  İsmail RUHLUKÜRKÇÜ

Öğr. Gör.  Güntülü GÜNDOĞ

Öğr. Gör. Gülsema DİLER

Öğr. Gör. Hakan ÖZKAN

Öğr. Gör. Aslı ÖZBAY

Öğr. Gör. Döndü Merve ÇETİNKAYA,

Öğr. Gör. Mehmet KASAP

Öğr. Gör. Yavuz ALTUNTUĞ

Öğr. Gör. Gamze ÖZBAL

Öğr. Gör. Orhan ERDOĞAN

Öğr. Gör. Metin DEMİRTAŞ

Öğr. Gör. Yalçın MERAL

Öğr. Gör. Şule YARIMÇAM

Öğr. Gör. Pembegül SELMAN

Öğr. Gör. Hatice TORAMANLI

Öğr. Gör. Hakan ÖZKAN

Öğr. Gör. Alper AKSOY

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Eda VELİBAŞOĞLU

Öğr. Gör.  İsmail RUHLUKÜRKÇÜ

Öğr. Gör.  Güntülü GÜNDOĞ

Öğr. Gör. Akgül BÜYÜKPATIR

Öğr. Gör. Gülsema DİLER

Öğr. Gör. Aslı ÖZBAY

Öğr. Gör. Döndü Merve ÇETİNKAYA,

Öğr. Gör. Mehmet KASAP

Öğr. Gör. Yavuz ALTUNTUĞ

Öğr. Gör. Gamze ÖZBAL

Öğr. Gör. Orhan ERDOĞAN

Öğr. Gör. Metin DEMİRTAŞ

Öğr. Gör. Fatih BOYDAK

Öğr. Gör. Tuncer KÜÇÜK

Öğr. Gör. Mehmet KÜTAHNECİ

Öğr. Gör. Kaan ZONTUL

Öğr. Gör. Asiye KAAN ÇETİN

Öğr. Gör. Yalçın MERAL

Öğr. Gör. Şule YARIMÇAM

Öğr. Gör. Pembegül SELMAN

Öğr. Gör. Hatice TORAMANLI

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Eda VELİBAŞOĞLU

Öğr. Gör.  İsmail RUHLUKÜRKÇÜ

Öğr. Gör.  Güntülü GÜNDOĞ

Öğr. Gör. Akgül BÜYÜKPATIR

Öğr. Gör. Gülsema DİLER

Öğr. Gör. Furkan ERGÜNEŞ

Öğr. Gör. Hakan ÖZKAN

Öğr. Gör. Aslı ÖZBAY

Öğr. Gör. Döndü Merve ÇETİNKAYA,

Öğr. Gör. Mehmet KASAP

Öğr. Gör. Yavuz ALTUNTUĞ

Öğr. Gör. Gamze ÖZBAL

Öğr. Gör. Orhan ERDOĞAN

Öğr. Gör. Kaan ZONTUL

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Eda VELİBAŞOĞLU

Öğr. Gör.  İsmail RUHLUKÜRKÇÜ

Öğr. Gör.  Güntülü GÜNDOĞ

Öğr. Gör. Akgül BÜYÜKPATIR

Öğr. Gör. Hatice TORAMANLI

Öğr. Gör. Furkan ERGÜNEŞ

Öğr. Gör. Fatih BOYDAK

Öğr. Gör. Gülsema DİLER

Öğr. Gör. Aytimur GÜPGÜPOĞLU

Öğr. Gör. Hakan ÖZKAN

Öğr. Gör. Aslı ÖZBAY

Öğr. Gör. Alper AKSOY

Öğr. Gör. Döndü Merve ÇETİNKAYA

Öğr. Gör. Ahmet ÖZHAMARATLI

Öğr. Gör. Mehmet KASAP

Öğr. Gör. Yavuz ALTUNTUĞ

Öğr. Gör. Recep AKBULUT

Öğr. Gör. Kasım BALCI

Öğr. Gör. Gamze ÖZBAL

Öğr. Gör. Mehmet KÜTAHNECİ

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Eda VELİBAŞOĞLU

Öğr. Gör.  İsmail RUHLUKÜRKÇÜ

Öğr. Gör.  Güntülü GÜNDOĞ

Öğr. Gör. Akgül BÜYÜKPATIR

Öğr. Gör. Hatice TORAMANLI

Öğr. Gör. Furkan ERGÜNEŞ

Öğr. Gör. Fatih BOYDAK

Öğr. Gör. Gülsema DİLER

Öğr. Gör. Aytimur GÜPGÜPOĞLU

Öğr. Gör. Hakan ÖZKAN

Öğr. Gör. Aslı ÖZBAY

Öğr. Gör. Alper AKSOY

Öğr. Gör. Döndü Merve ÇETİNKAYA

Öğr. Gör. Ahmet ÖZHAMARATLI

Öğr. Gör. Mehmet KASAP

Öğr. Gör. Yavuz ALTUNTUĞ

Öğr. Gör. Recep AKBULUT

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Eda VELİBAŞOĞLU

Öğr. Gör.  İsmail RUHLUKÜRKÇÜ

Öğr. Gör.  Güntülü GÜNDOĞ

Öğr. Gör. Bahadır ALTINKAYNAK

Öğr. Gör. Faruk AKŞEHİRLİOĞLU

Öğr. Gör. Akgül BÜYÜKPATIR

Öğr. Gör. Hatice TORAMANLI

Öğr. Gör. Furkan ERGÜNEŞ

Öğr. Gör. Ayşegül KIDIK

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Eda VELİBAŞOĞLU

Öğr. Gör.  Pembegül SELMAN

Öğr. Gör.  İsmail RUHLUKÜRKÇÜ

Öğr. Gör.  Güntülü GÜNDOĞ

Öğr. Gör. Mehmet SOYGÜLLÜCÜ

Öğr. Gör. Hafize YILDIZ

Öğr. Gör. Aydan BAŞYAZICIOĞLU

Öğr. Gör. Bahadır ALTINKAYNAK

Öğr. Gör. Faruk AKŞEHİRLİOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Murat KÖMÜRCÜ

Öğr. Gör. Alper AKSOY

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Orhan ERDOĞAN

Öğr. Gör. Eda VELİBAŞOĞLU

Öğr. Gör. Pembegül SELMAN

Öğr. Gör. İsmail RUHLUKÜRKÇÜ

Öğr. Gör. Güntülü GÜNDOĞ

Öğr. Gör. Mehmet SOYGÜLLÜCÜ

Öğr. Gör. Hafize YILDIZ

Öğr. Gör. Aydan BAŞYAZICIOĞLU

Öğr. Gör. Timur DOĞAN

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Eda VELİBAŞOĞLU

Öğr. Gör. Alperen Alkan SÖZÜER

Öğr. Gör. Pembegül SELMAN

Öğr. Gör. İsmail RUHLUKÜRKÇÜ

Öğr Gör. Orhan ERDOĞAN

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Eda VELİBAŞOĞLU

Öğr. Gör. Alperen Alkan SÖZÜER

Öğr. Gör. Pembegül SELMAN

Öğr. Gör. İsmail RUHLUKÜRKÇÜ

Öğr. Gör. Emre AROLAT

Öğr. Gör. Natali TOMBAK

Öğr. Gör. Nil AYNALI

Öğr. Gör. Hakan MAHİROĞLU

Öğr. Gör. Murat AKSU

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Eda VELİBAŞOĞLU

Öğr. Gör. Alperen Alkan SÖZÜER

Öğr. Gör. Pembegül SELMAN

Öğr. Gör. İsmail RUHLUKÜRKÇÜ

Öğr. Gör. Emre AROLAT

Öğr. Gör. Natali TOMBAK

Öğr. Gör. Nil AYNALI

Öğr. Gör. Orhan ERDOĞAN

Öğr. Gör. Hakan MAHİROĞLU

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Eda VELİBAŞOĞLU

Öğr. Gör. Alperen Alkan SÖZÜER

Öğr. Gör. Orhan ERDOĞAN

Öğr. Gör. İsmail RUHLUKÜRKÇÜ

Öğr. Gör. Pembegül SELMAN

Öğr. Gör. Alper AKSOY

Öğr. Gör. Hakan MAHİROĞLU

Öğr. Gör. Umut İYİGÜN

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Misafir Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Eda VELİBAŞOĞLU

Öğr. Gör. Alperen Alkan SÖZÜER

Öğr. Gör. Pembegül SELMAN

Öğr. Gör. Mehmet KÜTAHNECİ

Öğr. Gör. Hakan MAHİROĞLU

Öğr. Gör. Murat AKSU

Öğr. Gör. Orhan ERDOĞAN

Öğr. Gör. Didier Laroche

Öğr. Gör. İsmail RUHLUKÜRKÇÜ

Öğr. Gör. Aytimur GÜPGÜPOĞLU

Öğr. Gör. Hakan ÖZKAN

Öğr. Gör. Alper AKSOYBölüm Başkanı  

Prof. Dr. Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU


Bölüm Başkan Yardımcısı Bölüm Kurulu:

Prof. Dr. Barış ERGEN

Prof. Dr. Ozan HOVARDAOĞLUBölüm Başkanı  

Prof. Dr. Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU


Bölüm Başkan Yardımcısı Bölüm Kurulu:

Prof. Dr. Barış ERGEN

Prof. Dr. Ozan HOVARDAOĞLU


Şehircilik Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Barış ERGEN

Şehircilik Anabilim Dalı, farklı ölçeklerde ve kapsamlarda yürütülen stüdyo çalışmaları başta olmak üzere bünyesinde yer alan zorunlu + seçmeli derslerle planlama eğitimimizde önemi yadsınamaz bir rol oynamaktadır. Şehircilik Anabilim Dalı bünyesinde, disiplinler arası etkileşimin gerekliliğinin farkında olarak, planlama ve şehircilik alanına dair mevcut ve güncel konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmalar/araştırmalar yürütülmektedir. Analiz etme ve yorumlama düzeyleri yüksek, ifade teknikleri gelişmiş plancılar yetiştirmenin öneminin farkında olan Şehircilik Anabilim Dalı, stüdyo çalışmalarını ve ders içeriklerini bu amacı gerçekleştirmeye yönelik düzenlemektedir. Şehircilik Anabilim Dalı yedisi doktor ünvanlı olmak üzere toplam on kişilik öğretim kadrosuyla halen çalışmalarına devam etmektedir.

Bölge Planlama Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ozan HOVARDAOĞLU

Bölge Planlama, bölgesel eşitsizliklerin ortadan kaldırılması amacıyla ortaya konmuş bilimsel ve akademik bir çalışma alanıdır. Ancak, dünyanın sosyo - ekonomik yapısındaki hızlı değişimler bazında mekansal organizasyon ve mekan ile ilgili yeni kavramlar üzerinden yeni tartışmalara sebep olmuştur. Günümüzde, bölge planlamanın çalışma alanında yer alan kentsel, kırsal, büyükşehir, büyükşehir bölgesi ve bölge olarak belirtilen mekansal tanımlamalar ve kavramlar sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Planlama açısından da 1950'li yıllardan beri terimler ve anlamlar açısından değişiklikler yaşanmıştır.

Bölgesel planlama, geçmişteki tanımıyla farklı bir içeriğe sahip olmakla beraber, farklı uzmanlık alanlarından oluşan ekonomik, sosyal ve çevresel konularını içeren kapsamlı bir çerçeve sağlamaktadır. Bölge Planlama ve programa bağlı dersler yoluyla oluşturulan planlama amaçları, yerel / bölgesel yapının oluşumunun yanında çevresel kalite ve sosyal ve ekonomik koşullar açısından gelişim sürecine öncülük edebilecek şartların sağlanmasını hedeflemektedir. Bu hedefler, yaşanabilir ve sürdürülebilir çevre, yerel ölçekte kalkınma potansiyelini geliştiren şartlar ve canlı bir ekonomik yapı ile tamamlanabilir.

Yerel / bölgesel ölçekte gelişim hedeflerine ulaşmak için plancılara ihtiyaç duyulmaktadır. Plancıların, daha önceki işlevlerine ek olarak, yeni düzenleme ve yönetişim sistemine bağlı olarak farklı rollere sahip olmaları gerekli olmaktadır. Araştırma süreçlerindeki çıkarımların ve kararların yerelden bölgeye aktarılması, plancıların arabulucu ve müzakereci teknisyen rolü ile sağlanabilecektir. Plancıların temel görevi, tüm gelişim şartlarını dünya ölçeğindeki gelişimler yardımıyla teknik seviyede kurgularken, aynı anda da yerel dinamik ve istekleri (öncelikleri) mekansal karar aşamalarına yansıtabilme yetisine sahip olabilmeleridir.

2021-2022 Güz Dönemi

Öğr. Gör. Tamer CİNEL

Öğr. Gör. Eda VELİBAŞOĞLU

Öğr. Gör. Serap Övünç KAHRAMAN


2020-2021 Bahar Dönemi

Öğr. Gör. Hüseyin Ali ÇELİKESİR

Öğr. Gör. Ömer Yasin ARIK

Öğr. Gör. Erman AĞMAZ

Öğr. Gör. Tamer CİNEL

Öğr. Gör. Bahadır ALTINKAYNAK

Öğr. Gör. Ahmet ÖĞÜT

Öğr. Gör. Hatice TORAMANLI

Öğr. Gör. Beyza TUNCA


2020-2021 Güz Dönemi

Öğr. Gör. Hüseyin Ali ÇELİKESİR

Öğr. Gör. Ömer Yasin ARIK

Öğr. Gör. Erman AĞMAZ

Öğr. Gör. Tamer CİNEL

Öğr. Gör. Mehmet BAK

Öğr. Gör. Bahadır ALTINKAYNAK

Öğr. Gör. Ahmet ÖĞÜT

1.SINIF GÜZ DÖNEMİ

ŞBP 101 Matematik

ŞBP 111 Temel Eğitim ve Projesi I

ŞBP 112 Kent Planlamaya Giriş

ŞBP 113 Düşünce Tarihi

ŞBP 114 Bilgisayar I

ŞBPIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

ŞBPTD 101 Türk Dili I

ŞBPYD 101 Yabancı Dil I

1.SINIF BAHAR DÖNEMİ

ŞBP 202 Kent Sosyolojisi

ŞBP 211 Proje II

ŞBP 212 Sanat Tarihi

ŞBP 214 Kent Planlama Süreci

ŞBP 215 Bilgisayar II

ŞBP 216 Mimarlık Bilgisi ve Projesi

ŞBPIT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

ŞBPTD 201 Türk Dili II

ŞBPYD 201 Yabancı Dil II

2.SINIF GÜZ DÖNEMİ

ŞBP 301 İngilizce Okuma Konuşma

ŞBP 302 İstatistik Bilgisi

ŞBP 303 Kentsel Coğrafya

ŞBP 304 Ekonomi

ŞBP 311 Şehircilik Projesi III

ŞBP 312 Yerleşmeler Tarihi

ŞBP 314 Planlama Kuram ve Teknikleri

2.SINIF BAHAR DÖNEMİ

ŞBP 401 Mesleki İngilizce I

ŞBP 403 Kent Ekonomisi

ŞBP 411 Şehircilik Projesi IV

ŞBP 412 Peyzaj Planlaması

ŞBP 413 Ulaşım Planlaması

ŞBP 421 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Planlama

3.SINIF GÜZ DÖNEMİ

ŞBP 501 Mesleki İngilizce II

ŞBP 511 Şehircilik Projesi V

ŞBP 512 Kentsel Koruma ve Yenileme

ŞBP 513 Kentsel Konut Politikaları

ŞBP 514 Kent Ekolojisi

ŞBP 518 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

3.SINIF BAHAR DÖNEMİ

ŞBP 601 İş Hayatı İçin İngilizce

ŞBP 611 Şehircilik Projesi VI

ŞBP 612 Kentsel Tasarım

ŞBP 621 Bölge Planlama

4.SINIF GÜZ DÖNEMİ

ŞBP 799 Şehir Planlama Stajı I

ŞBP 701 Çevre Hukuku ve Uygulamaları

ŞBP 711 Şehircilik Projesi VII

4.SINIF BAHAR DÖNEMİ

ŞBP 899 Şehir Planlama Stajı II

ŞBP 802 Kamu Yönetimi ve Kent

ŞBP 811 Şehircilik Projesi VIII

ŞBP 813 Bitirme Ödevi

3.SINIF GÜZ DÖNEMİ

ŞBP 515 Estetik Kuramları

ŞBP 516 Kentsel Ütopyalar

ŞBP 517 Kentsel Altyapı

ŞBP 519 Anadolu’da Kentsel Arkeoloji

ŞBP 520 Kentsel Donatım

ŞBP 522 Sürdürülebilir Planlama

ŞBP 523 Fiziksel Çevre Kontrolü

ŞBP 524 Erişilebilirlik

ŞBP 525 Yaya Mekânları ve Yollarının Düzenlenmesi

ŞBP 526 Şehir Morfolojisi

3.SINIF BAHAR DÖNEMİ

ŞBP 613 Mitoloji

ŞBP 615 Kent Merkezi Sorunları

ŞBP 616 Geleneksel Doku Analizi

ŞBP 617 Konut Finansman Modelleri ve Örgütlenme

ŞBP 618 Sosyo-Kültürel Mekanlar ve Konut Alanları İlişkisi

ŞBP 619 Gecekondu Yerleşmeleri

ŞBP 620 Anadolu Kentinde Mekansal Yapının Değişimi

ŞBP 623 Planlamada Nüfus ve Yoğunluk Sorunları

ŞBP 624 Stratejik Planlama

ŞBP 625 Yeni Planlama Anlayışları

ŞBP 626 Tarihi Çevre Koruma ve Yenileme Çalışmaları

ŞBP 628 Planlamada Modeller ve Uygulamalar

ŞBP 630 Kentsel Koruma Alanlarında Planlama Örnekleri

4.SINIF GÜZ DÖNEMİ

ŞBP 720 Kentsel Korumada Yönetsel Boyut

ŞBP 721 Metropoliten Planlama

ŞBP 723 Kırsal Alanlar Planlaması

ŞBP 724 Çevresel Etki Değerlendirmesi

ŞBP 725 Bilim Felsefesi

ŞBP 726 Yerseçimi Kuramları

ŞBP 727 Kent ve Sanayi İlişkisi

ŞBP 728 Kentsel Tasarım Uygulamaları

ŞBP 729 Bölgesel Politikalar

4.SINIF BAHAR DÖNEMİ

ŞBP 812 Planlama ve Uygulama Sorunları

ŞBP 816 Globalleşme Sürecinde Kent Yönetimleri ve Çevre Sorunları

ŞBP 817 Planlamada Meslek Teknikleri ve Uygulama Esasları

ŞBP 818 Planlamada Post-Modern Anlayışlar

ŞBP 819 Kentsel Dönüşüm

Erdem Tonyalı_1
Erdem Tonyalı_2
Erdem Tonyalı_3
Ramazan Çufadar_1
Ramazan Çufadar_2
Turgay Genç_1
Turgay Genç_2
667 Sayılı KHK ile Yarı-Pasif Açılmış Olup, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'ne Henüz Öğrenci Alınmamaktadır.
Danışma Hattı